Chalermkwan's Blog

A8HQ3W4CA2DYLPSCATW596WCADK8PKOCAPBS9VDCAZ5VQDACAC3ZBWGCAY5405DCAV083M2CAQPOOAUCAH56W7RCARPC0QKCAIYAFJ7CA68HJITCA415HC8CARR9KVSCAWTP4SECAAFOBZSCAG0AZS4CAS097JX

เด็กอายุ ๒ – ๔ เดือน

พัฒนาการด้านร่างกาย

                l                ชันคอในท่าคว่ำได้

                l                เหยียดขายันพื้นได้เมื่อจับยืน

                l                เริ่มคว้าจับสิ่งของ

                l                มองตามสิ่งที่เคลื่อนไหวซ้าย/ขวา บน/ล่าง ได้

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

                l                ยิ้มง่าย หัวเราะเสียงดังเมื่อพอใจ

                l                แสดงอารมณ์ ความรู้สึกทางสีหน้า

พัฒนาการด้านสังคม

                l                ร้องไห้เพื่อบอกความต้องการ เงียบเสียงเมื่อเห็นหน้าคน

                l                ส่งเสียงโต้ตอบเสียงพูดและรอยยิ้มของแม่

                l                สนใจมองและยิ้มให้กับตนเองในกระจก

พัฒนาการด้านสติปัญญา

                l                จำหน้าแม่และคนในครอบครัวได้

                l                ส่งเสียงอ้อแอ้ พยายามทำเสียงต่างๆ ในคอ

                l                หยุดฟังเสียง หันตามเสียงเคาะ

                l                สนใจจ้องมองสิ่งที่เคลื่อนไหวหรือมีเสียง

Advertisements

เด็กแรกเกิด – ๒ เดือน

d4-5

พัฒนาการด้านร่างกาย

                l                ผงกหัวหันซ้ายขวาในท่าคว่ำได้

                l                พลิกตัวตะแคงข้างได้เมื่อนอนหงาย

                l                จ้องมองได้ มองเห็นในระยะห่าง ๘ – ๑๒ นิ้ว

                l                จับถือของได้นาน ๒ – ๓ นาที

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

                l                ตกใจง่ายเมื่อได้ยินเสียงดัง

                l                ทำเสียงในคอเบาๆ เมื่อรู้สึกพอใจ

พัฒนาการด้านสังคม

                l                สบตา จ้องหน้าแม่

                l                ยิ้มได้

                l                หยุดร้องไห้เมื่อมีคนอุ้ม

                l                ชอบให้มีคนเล่นด้วย

พัฒนาการด้านสติปัญญา

                l                หยุดฟังหันหาเสียง

                l                ทำเสียงอ้อแอ้

                l                ใช้เสียงร้องที่ต่างกันเมื่อหิวหรือเจ็บ

                l                สนใจมองใบหน้าคนมากกว่าสิ่งขอ

คุณลักษณะตามวัย

     ช่วง ๓ ปีแรกของชีวิตวัยเด็กเป็นช่วงระยะที่สำคัญที่สุด เนื่องจากสมองของเด็ก           มีการเจริญเติบโต และพัฒนาอย่างรวดเร็ว พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยที่พัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุอาจเร็วหรือช้ากว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามวุฒิภาวะหรือความพร้อมของเด็กและมีการพัฒนาเป็นลำดับขั้นอย่างต่อเนื่องตามวัย                       ถ้าสังเกตพบว่าเด็กไม่มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู จำเป็นต้องพาเด็กไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ทันที คุณลักษณะตามวัยที่สำคัญของเด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี มีดังนี้

เด็กแรกเกิด – ๒ เดือน

จุดหมาย

     การพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

                ๑.                ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี

                ๒.                ใช้อวัยวะของร่างกายได้คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน

                ๓.                มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย

                ๔.                รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

                ๕.                ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

                ๖.                สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย

                ๗.                สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว

หลักการ

เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจน          การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดู            หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย            เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุล           และเต็มตามศักยภาพ โดยกำหนดหลักการ ดังนี้

                ๑.                ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัย                 ทุกประเภท

                ๒.                ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย

                ๓.                พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย

                ๔.                จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

                ๕.                ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก

    43ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย

   การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดถึง ๕ ปี* บนพื้นฐาน  การอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตาม ศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม-วัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม

 

  shadow-matching-jigsaw-th

  แสงและเงาเป็นความรู้พื้นฐานในชีวิตประจำวันอีกอย่างหนึ่งที่เด็กๆ จะต้องเรียนรู้ ของเล่นชุดจับคู่ภาพกับเงา ของเรามีบล็อกสองแบบเพื่อช่วยเร่งกระบวนการเรียนรู้ของเด็กในเรื่องนี้ บล็อกแบบแรกจะเป็นเงาทึบเหมือนเงาจริง ส่วนบล็อกแบบที่สองจะเป็นเงาลายเส้นขอบซึ่งง่ายกว่าในการจับคู่แสงและเงาเบื้องต้น

 

ประโยชน์ เสริมสร้างพัฒนาการเด็กในด้าน

  • พัฒนาการด้านสติปัญญา
  • พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย

เสริมร้างอัจฉริยภาพตามทฤษฎีพหุปัญญาในด้าน

  • อัจฉริยภาพด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ
  • อัจฉริยภาพด้านตรรกะและคณิตศาสตร์

 

Link ข้อมูลที่น่าสนใจ

http://www.toysmountain.com/educational-toys-th/76-shadow-matching-jigsaw-th.html

Library

Carendar

พฤษภาคม 2018
พฤ อา
« ส.ค.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

RSS Lifestyle

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง

RSS Education

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
Advertisements